Posted on: 7 June 2021 Posted by: redaksi toknyong Comments: 360

Oleh Wan Eddy Wan Izaz

Salasilah adalah sebahagian dari ilmu sosial yang ada hubungannya dengan sejarah. Salasilah keturunan amat penting diketahui dalam masyarakat bertamadun. Menjejaki asal-usul keturunan dapat memberi manfaat kepada hubungan kekerabatan dan merapatkan silaturahmi seperti yang diajarkan dalam Islam.

Sayang minat mencari waris dan jejak kasih sudah sangat kurang dari golongan anak muda. Mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan berkumpul bersama kawan atau bermain game daripada berkunjung ke rumah kaum kerabat yang sudah lama tidak berjumpa.

Salasilah keluarga akan mampu memupuk jati diri karena kita akan tahu nama dan peristiwa penting yang dilalui oleh moyang kita serta sumbangan mereka terhadap agama dan masyarakat. Belajar salasilah dapat secara lisan maupun melalui sumber tertulis yang diyakini kebenarannya agar tidak dipertikaikan oleh orang lain.

Salah satu keturunan yang masih kekal hingga sekarang adalah keturunan wan. Dari mana asal keturunan wan yang ada di kepulauan Natuna terutama di pulau Bunguran? Dari mana asal-usul gelaran wan, depan namà yang disandang seumur hidup oleh orang melayu? Ternyata masih banyak di antara kita yang belum memahami siapa yang memopulerkannya.

Sayid Husin Jamadil Kubra

Sayid Husin Jamadil kubra atau Sayid Husin Jamadil Kubro adalah tokoh yang kerap disebut namanya ketika membicarakan tentang keturunan wan, nik dan long di Kepulauan Melayu. Sayid Husin Jamadil Kubro adalah anak Sayid Ahmad Shah Jalal yaitu seorang gubernur di dalam kerajaan Sultan Muhammad Tughlaq, India.

Sayid Husin Jamadil Kubro dikabarkan tiba di Kelantan pada tahun 1349 M bersama adiknya Sayid Qamaruddin, Sayid Majduddin dan Sayid Thanauddin untuk berdakwah di sebelah timur. Sebelum sampai ke Kelantan, terlebih dahulu mereka sampai di Samudera Pasai yang telah berkembang menjadi pusat Islam Nusantara.

Sayid Husin Jamadil Kubro memiliki 22 orang anak dari 9 istri. Pernikahan Sayid Husin Jamadil Kubro dengan Putri Selindung Bulan, anak Sultan Baki Shah bin Sultan Mahmud Raja Chermin, lahirlah Sayid Ali Nurul Alam (1402 M). Sayid Ali Nurul Alam juga dikenal sebagai Patih Arya Gajah Mada. Keturunannnya menjadi pelopor berdirinya kerajaan Islam di Nusantara seperti Perlis, Kelantan Champa, Patani dan kerajaan Islam di Jawa.

Sayid Ali Nurul Alam mempunyai beberapa orang anak, yaitu: 1. Wan Husin, 2. Wan Abu Abdullah atau Wan Bo Tri Tri, 3. Wan Demali. Sayid Ali Nurul Alam-lah yang mula mengasaskan dan memelopori pemakaian gelar wan yang kemudian banyak menyebar di negeri Patani, Champa dan Terengganu.

Wan Abu Abdullah bin Sayid Ali Nurul Alam menikah dengan anak Raja Seri Baduga Maharaja dan kemudian setelah kemangkatan ayah mertuanya maka diangkat menjadi Raja Champa 1471-1478 M. Dari pernikahan ini Wan Abu Abdullah mempunyai dua orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati lahir tahun 1448 M dan Wan Abul Muzaffar lahir tahun 1450 M.

Wan Abul Muzaffar diangkat menjadi Raja Champa menggantikan ayahnya. Wan Abul Muzaffar bin Wan Abu Abdullah merupakan ayahanda kepada dua orang pengasas kerajaan, yaitu (1) Nik Jamaluddin, moyang kerajaan Jembal di Kelantan, (2) Nik Mustapha, moyang kerajaan Champa dan Patani.

Nik Mustapha bin Wan Abul Muzaffar adalah Sultan Champa yang bergelar Sultan Abdul Hamid Shah. Dilantik menjadi sultan pada tahun 1627 M dan ditangkap oleh An Nam pada tahun 1651 M dalam peristiwa perang besar antara Champa-An Nam.

Nik Mustapha mempunyai anak bernama Faqih Ali Malabari nama sebenarnya adalah Nik Ali. Di usia remaja dihantar untuk belajar ilmu agama Islam di negeri Malabar, India. Setelah menamatkan kajian agama Islam, beliau menumpang kapal dagang dan singgah di Johor. Dari Johor beliau balik ke Patani yang kemudian dilantik oleh Raja Kuning sebagai Panglima Agung Tentara Patani dengan gelar Tumenggung Seri Paduka Nik Ali. Dari keturunan Faqih Ali ini-lah banyak melahirkan keturunan yang memakai gelar wan, nik, long yang tersebar di Patani Champa, Kelantan Terengganu termasuk Kepulauan Natuna.

Kepulauan Natuna

Natuna adalah gugusan kepulauan di Laut Cina Selatan di antara Borneo dan Semenanjung Malaysia. Pulau yang terbesar di kepulauan Natuna adalah pulau Bunguran. Pada ketika dahulu, kepulauan Natuna sudah disinggahi pedagang dari berbagai negeri seperti Champa, China, Patani Brunei, Majapahit, dan lain-lain. Pulau-pulau ini kerap dijadikan sebagai daerah persinggahan di kala kehabisan air bersih atau tempat berlindung di kala kena badai.

Sebagai bukti bahwa pulau ini telah disinggahi dan dijadikan tempat berlindung oleh para pedagang yakni banyak ditemukan barang-barang keramik yang memiliki umur seribuan tahun. Masyarakat Natuna masih sering menemukan barang-barang keramik seperti cangkir, piring, mangkok buatan Cina.

Keberadaan pulau-pulau Natuna di tengah Laut Cina Selatan adalah sangat wajar apabila dijadikan sebagai tempat persinggahan untuk berteduh, karena Laut Cina Selatan dikenal sangat ekstrim di kala musim utara dengan ombaknya yang besar disertai badai.

Pemerintahan di Natuna diperkirakan dimulai pada akhir abad ke-16. Ditandai dengan adanya pemerintahan yang dipimpin oleh orang kaya, yaitu Orang Kaya Serindit bergelar Orang Kaya Dina Mahkota. Beberapa orang kaya yang pernah memimpin pulau Bunguran, yaitu (1) Orang Kaya Serindit, (2) Orang Kaya Kumentak, (3) Orang Kaya Jetung, (4) Orang Kaya Aling, (5) Orang Kaya Liak, (6) Orang Kaya Kumbang, (7) Orang Kaya Muhammad bergelar Orang Kaya Penibung.

Pada masa pemerintahan Orang Kaya Muhammad inilah terjadi penghijrahan kerabat keturunan wan ke pulau Bunguran, yaitu penghijrahan beberapa kerabat Datuk Wan Lingkai al-Fathani sebagai akibat perang di negeri Jambu/Patani.

“….tersebutlah negeri Patani dialahkan oleh Siam, kampong bernama Jambu. Dua kali serang barulah Patani kalah…”

Dalam penghijrahan, kerabat wan ini mempunyai beberapa negeri tujuan. Dituliskan, “…. yang lepas 3 orang menterinya serta anak bininya yaitu Datuk Wan Kobat pindah ke Terengganu, Datuk Wan Muda pindah ke Kedah dan Wan Lingkai…. berlayar menuju pulau Bunguran…”

Rombongan Datuk Wan Lingkai selamat sampai di Bunguran. Setelah beberapa lama, maka datanglah Orang Kaya Muhammad bin Orang Kaya Kumbang untuk bertemu dengan Datuk Wan Lingkai. Setelah bertemu, maka dijelaskan oleh Wan Lingkai, “… sebab saya datang kesini, negeri saya dikalahkan oleh Siam…. saya datang bukan hendak menjadi raja, saya datang hendak menjadi hamba raja di sini….”

Mendengar jawaban Datuk Wan Lingkai maka Orang Kaya Muhammad berundur ke Sungai Penibung. Kira-kira tiga bulan kemudian datang lagi Orang Kaya Muhammad untuk membawa Datuk Wan Lingkai menghadap Sultan Abdul Jalil di Johor. Pergilah mereka untuk bertemu di Teluk Rambunia lalu menghadap keduanya kepada Sultan Abdul Jalil.

Setelah menghadap Sultan Abdul Jalil, maka baginda bertanya kepada Orang Kaya Muhammad dan Orang Kaya Muhammad pun mempermaklumkan perihal kedatangan Datuk Wan Lingkai dari awal hingga akhir. Kemudian sultan memeriksa Datuk Wan Lingkai, ia pun datang bersembah dari awal dipukul Siam akan Patani hingga sampai ke pulau Bunguran.

Sultan Abdul Jalil pun bertitah, “Bergilirlah memerintah dan jangan sampai berkelahi….” Kemudian mereka kembali ke pulau Bunguran. Tak berapa lama setelah kembali ke Bunguran, maka meninggallah Orang Kaya Muhammad bergelar Orang Kaya Penibung. Berdasarkan titah Sultan, maka diangkatlah Wan Gilap anak Wan Lingkai sebagai Orang Kaya Bunguran.

Datuk Wan Lingkai menikah lagi dengan saudara kandung Orang Kaya Muhammad yaitu Putri Seri Bulan binti Orang Kaya Kumbang. Dari pernikahan ini, Wan Lingkai mendapat dua orang anak, yaitu Wan Taklim dan Wan Hakim.

Keturunan Wan Lingkai banyak menyebar di kepulauan Natuna, Anambas dan Tanjungpinang. Sebahagian keturunan Wan Lingkai melalui Wan Taklim sudah dapat dijejaki sedangkan keturunan Wan Hakim dan keturunan anak saudara Wan Lingkai masih belum diketahui keberadaanya. Keturunan wan di kepulauan Natuna sebahagian besar berasal dari negeri Patani dan salasilah mereka tersambung kepada salasilah Nik Ali atau Faqih Ali al-Malabari.

(editor DIN/fotowww.artmelayu.blogspot.com)

360 People reacted on this

 1. Hеllо! toknyong.com

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd аppеаl аbsоlutеly lаwful?
  Wе prеsеntаtiоn а nеw wаy оf sеnding аppеаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh аppеаl аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype live:.cid.eef97f1d29d827b5
  WhatsApp – +375259112693

 2. Every weekend i used to pay a visit this site, as i wish for enjoyment, as this this web site conations genuinely good funny material too.

 3. Good day

  I`m seeking a reputable company/individual to partner with in a manner that would benefit both parties. The project is worth $24 Million so
  If interested, kindly contact me through this email donaldcole@donaldocole.com for clarification.

  I await your response.

  Thanks,

  Donald Cole

 4. Good day

  I`m seeking a reputable company/individual to partner with in a
  manner that would benefit both parties. The project is worth
  $24 Million so If interested, kindly contact me through this
  email coledd11@clocdcolela.com for clarification.

  I await your response.

  Thanks,

  Donald Cole

 5. Hi
  How are you? I wanted to reach out to you and verify that email was a good way to reach you or We can discuss this via the telephone,WhatsApp only. +90 555 140 8097 or contact@frzuluf.com
  I count in your honor for a quick response for a good deal.
  Regards,
  Roberts Zuluf

 6. Greetings

  I have just verified your SEO on toknyong.com for the ranking keywords and saw that your website could use a push.

  We will increase your SEO metrics and ranks organically and safely, using only whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support.

  Please check our services below, we offer SEO at cheap rates.
  https://www.hilkom-digital.de/cheap-seo-packages/

  Start improving your sales and leads with us, today!

  regards
  Mike Holmes

  Hilkom Digital Team
  support@hilkom-digital.de

 7. Hello,
  By now you must have surely heard of the term ‘crypto’ once in your lifetime. All of it yet sounds scary, while also making you feel like you are missing out on something.
  Safety? Security? Knowledge? Trust? These are many other doubts that may pop into your head. What if there is an all-in-one solution for this? Click here (https://bit.ly/3aGcuI3) to know more about Crypto Friend.
  The world of crypto awaits you. Let us hold your hand, and guide you through your path of success, determination and financial freedom.
  For more info click here: https://bit.ly/3aGcuI3
  Team Crypto Friend.

 8. Having read this I believed it was very informative. I
  appreciate you taking the time and effort to put this short article together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 9. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at
  a reasonable price? Kudos, I appreciate it!

 10. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area .
  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
  Reading this info So i’m happy to express that I’ve
  an incredibly good uncanny feeling I found out exactly what I needed.
  I most no doubt will make certain to don?t omit this site and
  provides it a look on a relentless basis.

 11. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add
  to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

 12. I don’t even know how I ended up here, but I thought this
  post was great. I do not know who you are but
  certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 13. You can certainly see your expertise within the work you write.
  The world hopes for even more passionate writers such as you who
  are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 14. Hello, Neat post. There’s an issue with your website in web explorer, may test this?
  IE nonetheless is the marketplace chief and a large
  component of other folks will pass over your great writing because of this problem.

 15. Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my
  own but I’m not sure where to start. Do you have any
  tips or suggestions? Thanks

 16. I’m more than happy to find this great site. I wanted to thank you for your time just for this
  wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you
  book marked to look at new things in your web site.

 17. You really make it seem so easy with your presentation but
  I find this topic to be really something which I think I
  would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 18. Hi! toknyong.com

  We make offer for you

  Sending your message through the Contact us form which can be found on the sites in the contact partition. Feedback forms are filled in by our application and the captcha is solved. The profit of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This technique improve the probability that your message will be read.

  Our database contains more than 27 million sites around the world to which we can send your message.

  The cost of one million messages 49 USD

  FREE TEST mailing Up to 50,000 messages.

  This message is created automatically. Use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp – +375259112693
  We only use chat.

 19. Simply wish to say your article is as amazing.
  The clearness in your post is simply great and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the gratifying work.

 20. Howdy! I could have sworn I’ve visited this blog
  before but after going through a few of the posts I realized
  it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly pleased I came across it and I’ll
  be book-marking it and checking back frequently!

 21. Hi there I am so glad I found your webpage, I really found you by accident, while I was browsing on Digg for
  something else, Regardless I am here now and would just like to
  say kudos for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to read through it all at
  the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep
  up the fantastic work.

 22. I’m curious to find out what blog platform you happen to be working with?
  I’m experiencing some small security problems with my latest website and I would
  like to find something more safeguarded. Do you have any suggestions?

 23. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or
  weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this
  web site. Studying this info So i am glad to convey that I have a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed.

  I so much definitely will make certain to do not omit this
  website and provides it a glance regularly.

 24. Greate article. Keep posting such kind of info on your
  blog. Im really impressed by your site.
  Hello there, You’ve done a great job. I’ll certainly digg it
  and personally recommend to my friends. I’m sure
  they will be benefited from this website.

 25. Thank you for the auspicious writeup. It in reality used to
  be a enjoyment account it. Glance advanced to more brought
  agreeable from you! However, how could we keep up a correspondence?

 26. This is really attention-grabbing, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to looking for extra of your wonderful post.

  Additionally, I have shared your site in my social networks

 27. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post.
  Also, I have shared your web site in my social networks!

 28. Hey this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors
  or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how
  so I wanted to get guidance from someone with experience.

  Any help would be greatly appreciated!

 29. I’m no longer positive the place you’re getting your information, however
  good topic. I needs to spend some time learning much more or figuring
  out more. Thanks for fantastic info I used to be searching for this info for my mission.

 30. Hi there! This is my first visit to your blog! We are a
  group of volunteers and starting a new initiative in a community
  in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary
  job!

 31. Hello my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with approximately all vital infos.
  I’d like to look more posts like this .

 32. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really make
  my blog stand out. Please let me know where you
  got your theme. Cheers

 33. Для любителей реального секса в Москве – индивидуалки Москвы, большой выбор анкет. У озабоченной шалавы будет страстный секс с двумя мужиками Разбудила парня глубоким минетом и он кончил в рот утренним стояком http://jarzani.ir/user/profile/237873 Смачный отсос от брюнетки в очках Сочный отсос от милой кошечки СМАЧНЫЙ ОТСОС СВОДНОЙ СЕСТРЫ ДЛЯ ДРУГА БРАТА ИЗ ТИНДЕРА ДОЛБИТ ЧЛЕНОМ В ГЛОТКУ! СМАЧНЫЙ ОТСОС РУССКОЙ МОЛОДОЙ ШЛЮХИ

 34. That is a very good tip particularly to those
  fresh to the blogosphere. Simple but very accurate
  info… Thanks for sharing this one. A must read post!

 35. Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where
  I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 36. First of all I want to say superb blog! I had a quick question that I’d like to
  ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head before writing.

  I have had difficulty clearing my mind in getting my ideas
  out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes
  are lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?

  Thanks!

 37. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.|

 38. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.|

 39. Насосы: тепловые насосы – циркуляционные насосы для вашей системы отопления.
  Это душа всякий системы отопления: циркуляционный насос, часто также называемый тепловым насосом. Независимо от того, работает ли порядок отопления на газе, масле, тепловом насосе или солнечной системе – без циркуляционного насоса нуль не работает. Он отвечает после циркуляцию отопительной воды в системе отопления и за то, для тепло доходило прежде потребителей тепла, таких чистый радиаторы. Посмотри насос для отопления циркуляционный какой выбрать частного дома 100м2 смотри на сайте nasoscirkulyacionnyi.ru как выбрать бесперебойник для циркуляционного насоса отопления. Поскольку насосы должны делать до 5000 часов в год, они представляют собой одного из крупнейших потребителей энергии в домашнем хозяйстве, следовательно гордо, чтобы они соответствовали последнему слову техники, поскольку современные высокоэффективные насосы потребляют прибл. На 80% меньше электроэнергии. Впрочем большинство старых насосов являются устаревшими и крупногабаритными, поэтому стоит взглянуть на котельную!
  Циркуляционные насосы чтобы отопления используются чтобы циркуляции отопительной воды в замкнутой системе отопления. Они надежно гарантируют, что теплая вода от теплогенератора направляется в радиаторы или в систему теплого пола и возвращается посредством обратку. Циркуляционный насос принужден токмо преодолеть гидравлическое оппозиция арматуры и трубопроводов из-за замкнутой системы.
  Экономьте электроэнергию с через современных циркуляционных насосов.
  Современные циркуляционные насосы чтобы систем отопления отличаются высокой эффективностью и низким энергопотреблением – только несколько ватт во время работы. Сообразно сравнению с устаревшими насосами прошлых десятилетий существует великий потенциал экономии энергии. Именно поэтому стоит заменить старый насос отопления на нынешний высокоэффективный насос, кто часто спешно окупается следовать счет небольшого энергопотребления. Циркуляционные насосы для систем отопления доступны в различных исполнениях, которые могут различаться по максимальному напору и сообразно резьбе подключения.
  Циркуляционный насос также почасту называют тепловым насосом сиречь насосом ради теплого пола. Сообразно сути, это одни и те же водяные насосы, только названы по-разному из-за их применения. В зависимости через области применения и, в частности, присоединительных размеров, у нас вы легко найдете счастливый насос.
  Циркуляционный насос – это насос, обеспечивающий снабжение систем отопления (теплой) водой. Циркуляционный насос дозволено встречать в каждом доме разве здании, где ужинать радиаторы и / иначе полы с подогревом. Когда ужинать и усердный пол, и радиаторы, то циркуляционных насосов несколько. В больших домах / зданиях в большинстве случаев также устанавливаются несколько циркуляционных насосов для обеспечения полной циркуляции. Действительно вы можете сказать, что циркуляционный насос – это грудь вашей системы центрального отопления иначе системы теплых полов. Ежели центральное отопление или полы с подогревом не работают alias работают плохо, это многократно связано с циркуляционным насосом, какой надо заменить. В зависимости от системы отопления вы можете легко встречать циркуляционный насос изза передней панелью вашего центрального отопления. Приблизительно во всех случаях размеры насоса, которым принужден идти другой циркуляционный насос из нашего ассортимента, указаны для вашем старом насосе. Коли это не беспричинно, вы можете легко найти марку и серийный комната в таблице обмена . Наши инструкции, приведенные ниже, помогут вам заменить насос отопления.
  Мы выбрали три насоса (центрального) отопления иначе циркуляционные насосы чтобы нашего ассортимента. Обладая этими тремя размерами, мы можем предложить замену теплового насоса чтобы каждой установки, с помощью которой вы также напрямую сэкономите на расходах для электроэнергию. Подробнее об этом ниже! Кроме того, заменить циркуляционный насос, насос отопления либо насос теплого пола будет просто. Это экономит затраты на установку. Ознакомьтесь с инструкциями и / разве видео ниже. Разумеется, вы также можете обещать установку теплового насоса у специалиста. Однако чтобы экономии средств рекомендуем поручать циркуляционный насос у нас по конкурентоспособной цене. Тогда вы платите исключительно после установку у специалиста.

 40. ruseks.tv – сайт для взрослых, на котором можно смотреть порно видео бесплатно Порнуха с пьяными девушками зацени Строго 18+!!! Все фотогалереи и видео ролики на этом ресурсе являются игрой порно актрис. Эти модели, вне зависимости от того на сколько молодо они смотрятся, имеют возраст более 18 лет. Просматривайте сочное порно бесплатно. Портал подходит для загрузки со смартфона. Порнуха с пьяными девушками зацени ruseks.tv – сайт для взрослых, на котором можно смотреть порно видео бесплатно Строго 18+!!! Все фотогалереи и видео ролики на этом ресурсе являются игрой порно актрис. Эти модели, вне зависимости от того на сколько молодо они смотрятся, имеют возраст более 18 лет. Просматривайте сочное порно бесплатно. Портал подходит для загрузки со смартфона. ruseks.tv – сайт для взрослых, на котором можно смотреть порно видео бесплатно Порнуха с пьяными девушками зацени Жесткий анал порно видео смотреть на Analnoe-porno.net https://foro.dimequelees.com.ar/community/profile/sherlyn44834591/ Все модели из порно видео старше 18 лет. Сайт предназначен для лиц старше 18 лет. Заходя на сайт и просматривая видео, вы подтверждаете что являетесь совершеннолетним. Порно видео русских теток онлайн порно рассказы жену в жопу . Юные писечки порно качественное секс порно видео . HD; Блондинки; Большие сиськи; ИФОМ; Оральный секс; Хардкор Русская худышка Вивиан Грейс хочет трахаться только с тренером по фитнесу Сергей Прянишников » ПОРНО ФИЛЬМЫ ОНЛАЙН ПОРНО НА… Порно с русской озвучкой Анальный секс с красивой, русской девушкой Хотите клубнички? Поздравляем! Вы нашли отличный сайт с десятками тысяч порно видео. Все ролики отсортированы по категориям, а, если вам хочется чего то особенного, то используйте поиск. Кстати, все ролики представлены в HD качестве и вы можете смотреть их даже на телефоне. Порно фильм, про похождения отважных пиратов.Секс, море, корабли, сражения, и конечно же сногсшибательные дамы, которые на протяжении всего фильма радуют своими аппеитными голенькими телами.

 41. Heya! I realize this is somewhat off-topic however I had to ask.
  Does running a well-established website like yours require
  a massive amount work? I’m completely new to writing a blog however I do write
  in my diary every day. I’d like to start a blog so I can easily share my
  personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring
  blog owners. Appreciate it!

 42. Hi there, I found your site by means of Google
  whilst searching for a related topic, your website came up, it seems to be great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just changed into alert to your weblog via Google,
  and found that it is really informative. I am going to be
  careful for brussels. I will be grateful if you happen to proceed this
  in future. A lot of people will likely be benefited out of
  your writing. Cheers!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.